January 28, 2023

Iku, por la një mal me paralajmërime: Ja ç’do ndodhë në Tokë sipas Stephen Hawking

Stephen Hawking ishte shkencëtari më i famshëm që nga Albert Einstein, dhe kishte kontribute të rëndësishme në botën e fizikës, pasi ai kontribuoi me teori interesante në lidhje me origjinën e universit.

Megjithëse ai kishte një së mundje që e par alizoi plotësisht dhe madje e bëri pa fjalë, kjo nuk e ndaloi atë të vazhdonte të bënte kërkime të gjera, të ligjëronte dhe të botonte libra të ndryshëm.

Ai ishte një person optimist dhe hu mbja e tij la një boshllëk në botën e shkencës; megjithatë, njohuritë e Hawking mbeten në shkrimet e tij, ndër të cilat spikasin parash ikimet për “fu ndin e botës” shumë të përmendur, shumë prej tyre mund të jenë një realitet në 200 vitet e ardhshme, sipas ekspertëve.

Këtu janë teoritë e Stephen Hawking që e kanë lënë komunitetin shkencor pa frymë, shkruan meganews.al.

7.- Universit do t’i vijë fu ndi

Në punimin e tij të fu ndit shkencor të quajtur “Një Dalje e Qetë nga In flacioni i Përjetshëm” , fizikanti parashikoi që universi do të zhd ukej si një qiri, pasi të gjithë yjet përf undimisht do të mbarojnë nga en ergjia dhe do të p ushojnë së ndriçuari, duke u bërë vetëm shk ëmbinj lundrues.

Hawking këmbënguli se ishte e rëndësishme të fillojmë kërkimin për universe të tjerë para se të mbaronte, nëse do të mbijetonim.

6.- Pu shtimi i madh i huaj

Për Hawking nuk kishte dy shim për ekzi stencën e jetës inteligjente përtej planetit tonë. Sipas Teorisë së tij Multiverse, në shpë rthimin e njohur si Big Bang, i cili gjoja krijoi sistemin tonë diellor, kishte edhe shp ërthime të tjera të ngjashme, të cilat krijuan realitete si e jona, të cilat ai i quajti universe paralele.

Ai besonte se diku në univers një civilizim tjetër mund të ishte zhvilluar i aftë të eksploronte botët e tjera, dhe ndoshta të gjente të tanë, ose duke e pu shtuar atë për të nxjerrë burime, duke na studiuar si shembuj laboratorikë, ose thjesht duke vëzhguar nga larg.

5.- Inteligjenca artificiale do të zëvendësojë njerëzit

Megjithëse varej nga përparimet teknologjike dhe vetë inteligjenca artificiale për të jetuar, ai nuk i besonte shumë asaj. Ai tha se mund të ishte shpikja më e mirë dhe më e keqe e njerëzimit.

Ai parashikoi që sapo të zhvillohej një Inteligjencë Artificiale, ajo do të evoluonte vetvetiu me hapa të mëdhenj, duke u bërë më të zhvilluara sesa vetë njerëzit dhe duke i nënshtruar ose eli minuar ato plotësisht. Kjo u tha në një intervistë për BBC në 2014.

Ai argumentoi se duhej krijuar një institucion për të siguruar që zhvillimi i këtyre teknologjive të mos dilte nga duart tona, ose pa sojat do të ishin kat astr ofike.

4.- Shka tërrimi i tokës nga ar mët bërhamore

Sipas Hawking, së bashku me zhvillimin e inteligjencës artificiale, ush tria, amrët dhe zhvillimi teknologjik ishte një rre zik për njerëzimin, pasi agr esioni dhe irra cionaliteti i tij kur hynte në ko nflikt me vendet e tjera ishte një rre zik për spe ciet dhe gjithçka që banon në planet.

Ne tashmë e dimë dë min që një bo mbë bërtamore mund të shka ktojë në mjedisin e saj, e ke qja është se në botë ka mjaft ar më bër tha more për të shk atë rruar të gjithë planetin mijëra herë, dhe e bën atë të banueshme vetëm për kri jesat mikroskopike të tilla si tardigrades ose mete të tilla si buburrecat.

Për të, mundësia e një lu fte bër tha more ishte e afërt, veçanërisht nga udh ëheqës të tillë si di ktatori i Koresë së Veriut Kim Jong Un dhe Presidenti i SHBA Donald Trump; Kështu e rrëfen portali Nat Geo.

3.- Një pa ndemi e madhe

Hawking tha se vi ruset janë zhvilluar aq shumë sa që në një moment mund të ketë një pa ndemi tjetër aq të madhe sa Vd ekja e Zezë, duke ulur në mënyrë drastike popullsinë. Sipas hul umtimit të tij, vi ruset dhe strehuesit e tyre evoluojnë në të njëjtën kohë; domethënë, ndërsa sistemi im unitar i personit të së murë po lu fton me vi rusin, ai shpejt shn dërrohet për të vazhduar inf ekt imin e trupit dhe për të mos vd ekur.

Si rezultat, vi rusi shn dërrohet në diçka gjithnjë e më të rre zikshme, duke e bërë të pamundur zhvillimin e vak s inave shpejt. Diçka që, pa dyshim, e kemi provuar gjatë pa ndemisë Cov id-19.

Krijimi i vi ruseve të mod ifikuar gjene tikisht nga njerëzit do të luante gjithashtu një rol dhe në kërkimin e tyre për të gjetur zgjidhje për së mundje të caktuara, nuk kishte kohë për të parë efektet afatgjata të këtyre eksperimenteve.

2.- Toka do të di gjet në një top zja rri

Shkencëtari parashikoi që për shk ak të mbishfrytëzimit të burimeve, energjisë së tepërt për të furnizuar popullsinë në rritje dhe efektit serë të shk aktuar nga ndotja, Toka do të bëhet një “top gjigant zja rri”, duke deklaruar se klima dhe sipërfaqja e saj mund të bëheni si ai i planetit Venus në rreth 600 vjet.

Kjo, deklaroi ai në një konferencë të mbajtur në Pekin në 2017, siç u tha nga portali Forbes, edhe pse në të njëjtin artikull, thuhet se kjo deklaratë nga Hawking mund të jetë një shprehje e thjeshtë, dhe jo se, fjalë për fjalë, Toka do të mbulohet me zja rr deri në vitin 2600. Nëse doni të dini më shumë rreth kësaj teme, këtu është konferenca në anglisht.

Për t’i shtuar peshë kësaj teorie, besohet se miliona vjet më parë Venera ishte e banueshme, por tani temp eratura e saj është 249 ° C, me një shi të vazhdueshëm të ac idit su lfurik dhe erëra deri në 100 metra në sekondë.

1.- Gjeni një planet tjetër për të jetuar

Sipas portalit Nat Geo Para Hawking, ishte ur gjente që ra ca njerëzore të kërkonte një planet tjetër për të jetuar, pasi mbipopullimi, ngrohja globale, ndotja dhe mbishfrytëzimi i burimeve të rin ovueshme janë në një pikë kr itike, kështu që ruajeni veten , është praktikisht e pam undur.

Projekti Breakthrough Starshot, në të cilin Hawking ishte pjesëmarrës, i ishte kushtuar dizajnimit të anijeve që mund të arrinin në Alpha Centauri, një sistem asteroidësh afër Sistemit tonë Diellor. Për të arritur në këto anije ata do të duhet të fluturojnë me shpejtësinë e dritës, kështu që shkencëtarët po punojnë për të.

Një tjetër planet i gjetur, i quajtur Kepler 452-B, ndodhet 1400 vjet dritë larg dhe orbiton rreth një ylli shumë të ngjashëm me diellin, pak a shumë të njëjtën distancë. Sidoqoftë, kjo botë e re ka një atmosferë që, duke qenë e ngarkuar me re, nuk mund ta shihni mirë sipërfaqen e saj. Ne do të duhet të presim për hetimet e ardhshme dhe natyrisht, të besojmë se anijet janë gati para se të ndodhë e pashmangshme në tokë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *