September 30, 2022

Kjo Është Gruaja Që Nd aloi Nd ërhyrjen E Us htrisë Greke Në Shqipëri Në Vitin 1997

Kjo Është Gruaja Që Nd aloi Nd ërhyrjen E Us htrisë Greke Në Shqipëri Në Vitin 1997

“Miku i mirë në ditë të keqe”.

Këtë duhet të kenë menduar edhe sht etarët e lartë të Turqisë kur i kanë afruar Shqipërisë nd ihma ka k ursin në ditët më të vs htira të saj.

“500 vjet vëllazërim…”

Leave a Reply

Your email address will not be published.