May 28, 2023

Një pushuese shqiptare e cila së bashku me familjen e saj kanë zgj edhur Ksamilin këtë verë ka v endosur t’u tregojë qytetarëve se në Jug mund të hash edhe drekë ek onomike.

Ajo bën th irrje të mos jemi kaq ne gativë për vendin tonë, pasi çdokush zgjedh t’i kalojë p ushimet si do. Gruaja thotë se ajo dhe familja e saj kanë zgj edhur thj eshtësinë.

Mos t’u prishet puna edhe punëtorëve të thjeshtë për shk a k të lo kaleve të lu ksit që kanë ko ntribuuar në zbr azjen e Jugut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *